Weboldalunk használatához szükséges, hogy az AdBlocker ki legyen kapcsolva.
Elsősorban a rendeléseknél fontos, hogy mellőzzük az oldalon a blokkolók használatát!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napon 23 órától karbantartási munkálatokat végzünk oldalunkon. Köszönjük megértésüket!
Kosár
0
iroda@magnum90.hu

ÁSZF

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Magnum Vadász és Hajós Kft. (székhely: 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 55., cjsz.: 13-09-092448, adószám: 12916414-2-13, telefon: +36 1 /280-8311 e-mail: magnumbp@magnum90.hu), mint Eladó (a továbbiakban Eladó) által forgalmazott termékeknek az interneten keresztül történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg.
 

1. Általános tudnivalók, regisztráció
 
1.1 Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.magnumvadasz.huweboldalon (a továbbiakban weboldalon) található elektronikus áruházon keresztül történik.
 
1.2 Az Eladónál történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A Vevő a weboldalon található regisztrációs lap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el a jelen feltételeket.
 
1.3 Amennyiben a Vevő az Eladónál nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően a pontos adatok megadásával ki kell töltenie és el kell küldenie a regisztrációs űrlapot.
 
1.4 Minden regisztrációs lapot, amelyik akár azonnal észlelhető, vagy a későbbiekben kiderülő, egy vagy több hibát tartalmaz, az Eladó érvénytelennek nyilvánít.  A Vevő az általa megadott e-mail címre erről értesítést kap, amelyben az Eladó kezdeményezi a hiba kijavítását. Az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget a tévesen megadott adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
 

2. A szerződés létrejötte
 
2.1 A weblap használata során szerződés a Vevő által leadott megrendelésnek az Eladó által történő visszaigazolásával jön létre a felek között. A visszaigazolt megrendelés teljesítéséért az Eladó nem vállal felelősséget, ha a termék időközben nem áll rendelkezésre.
 
2.2 A megrendeléseket az Eladó a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint a Vevő által a megrendelés leadásakor megjelölt helyszínen teljesíti.
 
2.3 Eladó engedéllyel vásárolható termékeket elektronikusan nem forgalmaz, azok kizárólagosan személyesen vehetőek meg az Eladó üzleteiben.


3. Szállítási feltételek

3.1 A weblapon megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 1 hét, amennyiben a termék raktáron van. A Vevő az általa megadott e-mail címre értesítést kap, ha a termék szállítását az Eladó nem tudja a megadott 1 héten belül biztosítani.


4. Árak, fizetési mód, fizetés

4.1 Eladó az árak megváltoztatásának jogát fenntartja.
 
4.2 Vevő a megrendelőlap elküldésének időpontjában érvényes árakon vásárolhatja meg a megrendelőlapon feltüntetett terméket.
 
4.3 A weblapon megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit, amelyet az Eladó a megrendelés fogadásakor ad meg a Vevőnek.

4.4 A weblapon történő vásárlás esetén a termékek árának kifizetési módja az utánvétes fizetés.


5. A felelősség korlátozása

5.1 Az Eladó nem vállal felelősséget a weblap használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat is.

5.2 Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, illetve következtek azok be:·
- az interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Eladótól származó bármilyen adat;·
- bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weblap akadálytalan működését és a vásárlást;·
- a kommunikációs vonal bármely vételi eszközében bekövetkező bármilyen meghibásodás;·
- bármilyen adatvesztés;·
- bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;·
- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató
  hálózatában.


6. Elállás

6.1 Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő a megrendelt terméket átveszi. Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének a napja közötti időszakban is indokolás nélkül gyakorolhatja. A Vevő a vásárlástól való elállási jogát a meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott, egyértelmű írásbeli nyilatkozattal vagy a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási nyilatkozat minta kitöltésével és elküldésével gyakorolhatja a következő címeken: Magnum Vadász és Hajós Kft. (postai cím: 2151 Fót, Fehérkő u. 6. e-mail: magnumbp@magnum90.hu). Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladónak.
 
6.2 A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül átutalással visszatéríti a Vevőnek.
 
6.3 Vevő köteles az elállással érintett terméket késedelem nélkül, legkésőbb az elállási nyilatkozatának megtételét követő 14 (tizennégy) napon belül saját költségén visszaküldeni vagy átadni az Eladónak. Eladó a vételárat a termék visszaküldéséig visszatarthatja.
 
6.4 Elállás esetén a Vevő viseli e joggyakorlása miatt a terméknek az Eladó részére történő visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
 
6.5 Eladó kijelenti, hogy nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII törvény szerinti magatartási kódexszel.
 
6.6 Vevő a 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 29. §-ában írtak szerint nem gyakorolhatja elállási jogát a következő esetekben:
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6.7 Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevőnek és a Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, akkor az Eladó a terméket kicseréli.
 
6.8. Eladó az értékesítés előtti és utáni ügyfélszolgálati tevékenységét a 2151 Fót, Fehérkő u. 6.(telefon: +36 1 /280-8311, e-mail: magnumbp@magnum90.hu) sz. alatti áruháza útján látja el.
 
 
7. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
 
7.1 Eladó az általa forgalmazott termékekért a jogszabályok szerinti kellék- és termékszavatossággal, illetőleg jótállással tartozik, amelyek pontos fogalmát és feltételeit az Eladó élve a 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 11. §-ának (5) bek.-ében biztosított lehetőséggel a jelen ÁSZF 2. sz.-ú mellékletét képező tájékoztatóban teszi közzé.
 
 
8. A személyes adatok védelme

8.1 Az Eladó tájékoztatja ügyfeleit, hogy az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a megrendelések teljesítésének érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseit. Az Eladó ügyfelei a honlapon történő regisztrációval elfogadják, hogy az Eladótól e-mailen hírlevelet kaphatnak. Amennyiben le akarnak iratkozni a hírlevélről, azt e-mailen vagy telefonon tehetik meg.


9. Panaszkezelés, békéltető testület, jogviták
 
9.1 A Vevő a vásárlása során felmerülő panaszait a 6.8. pontban megjelölt elérhetőségeken teheti meg, a panasz kezelése a Vevő részére ingyenes.
 
9.2 A Vevő szóbeli panaszát az Eladó késedelem nélkül megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal megoldást kínál arra. Amennyiben a Vevő a panaszkezeléssel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali megoldására nincs lehetőség, az Eladó a Vevő panaszáról jegyzőkönyvet vesz fel, azt a Vevő megjegyzéseivel kiegészíti és vele aláíratja. felvett panaszt az Eladó kivizsgálja, majd álláspontjáról 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Vevőt. A telefonon közölt panaszról azonnal jegyzőkönyv kerül felvételre.
 
9.3 A panaszról felvett jegyzőkönyv legalább a következőket tartalmazza:
a) a Vevő nevét, címét, elérhetőségét, továbbá nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a kezeléséhez,
b) a Vevő és az Eladó közötti szerződés keretében értékesített termék megnevezését, cikkszámát, vételárát,
c) a szerződésnek a vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
d) Vevő panaszának részletes leírását,
e) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g) az Eladónak a jegyzőkönyvet felvevő munkavállalójának és a Vevő aláírását.
 
9.4 Írásbeli panasz esetén annak beérkezését követően az Eladó kivizsgálja, majd 5 munkanapon belül a vizsgálat eredményéről a Vevőt tájékoztatja. A panasz elutasítása esetén az elutasítás okát az Eladó a Vevő részére világosan, egyértelműen, közérthetően, a jogi nyelvezetet kerülve jelöli meg.
 
9.5 Amennyiben a Vevő panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a Vevő nem kap választ a panaszára, Vevő jogorvoslati kérelmével a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.) vagy a Pest Megyei Békéltető Testülethez (1119 Budapest, Etele út 59-61. II/240.) fordulhat. Az adatkezeléssel, kapcsolatos panaszaival a Vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat.
 
 
9.6 Eladó a Vevők részéről benyújtott panaszokat, reklamációkat igyekszik vevőbarát módon kezelni és elintézni. Amennyiben a felek nem jutnak eredményre a Vevő panaszát illetően, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésekkel kapcsolatos jogviták tekintetében felek elfogadják a Budapesti II-III. Kerületi Bíróság illetékességét.
 
 
10. Egyéb rendelkezések

10.1 A jelen ÁSZF hatálya alatt kötött szerződések a Ptk. 6:82 §-a szerinti elektronikus úton létrejött, magyar nyelvű szerződésnek minősülnek.
 
10.2 Az Eladó részére a weboldali áruház működéséhez a tárhelyet a Cyberkinetic Kft. (székhely: 2600 Vác Szegfű utca 40, cjsz.: 13-09-102621., telefon: +36 20 555-0955 e-mail: info@cyberkinetic.eu biztosítja.
 
10.3 A 45/2014. (II. 26.) Korm. r. által biztosított lehetőségnél fogva jelen ÁSZF 1, illetőleg 2. sz.-ú mellékletét képezik a Vevői elállás nyilatkozat minta és a Kellék- és termékszavatosságról, továbbá a jótállásról szóló tájékoztató minta.
 
10.4 Eladó lőfegyver- és lőszer kereskedelmi tevékenységét a Pest Megyei Rendőr főkapitányság (cím: Budapest, Teve utca 4-6., 1139, telefon: (1) 443 5800, e-mail: pestmrfk@pest.police.hu) által 020/1-1664/J/21/2005. és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 3TE800585 sz. alatt kiadott engedélyek alapján végzi. 1124 Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 37-39. Telefon: 4585 800 / 889
 
10.5 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, továbbá a felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes feltételeiről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. r., továbbá a mindenkori fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.
 
10.6 Jelen ÁSZF 2018. január 1-jén lép hatályba.
 
Vác, 2017. december
 
 __________________________________________________________________________
 
 
 
1. sz.-ú melléklet
 
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
 
Címzett: Magnum Vadász és Hajós Kft. (2110 Fót, Fehérkő u. 6.)
 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
 
A fogyasztó(k) neve:................................................................................................
 
A fogyasztó(k) címe:...............................................................................................
 
A fogyasztó(k) aláírása:...........................................................................................
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 

Kelt,..............................................
 
 
 
______________________________________________________________________________
 
 
2. sz.-ú melléklet
 
  1. Kellékszavatosság
 
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 
Ön a Magnum Vadász és Hajós Kft. (székhely: 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 55., cjsz.: 13-09-092448) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
 
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
 
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 6 hónap.
 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
 
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Magnum Vadász és Hajós Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
 
2. Termékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]
 
3. Jótállás
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Magnum Vadász és Hajós Kft. jótállásra köteles.
 
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás termékekként eltérő időtartamra illetik meg a fogyasztót.
 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 

Vadászfelszerelés,céltávcső, vadászpuska - Minden ami vadászat!

A termék bekerült a kosárba
FIGYELEM!
Ön olyan terméket tett a kosarába ami nincs készleten!
Amint a termék elérhető jelezzük ön felé.
A készleten lévő termékek kiszállításra kerülnek!
FIGYELEM!
Ön olyan terméket tett a kosarába ami csak személyes vásárlás módján vehető át!
 vagy 
Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?